Escales i armadures

Les escales Majors

Les escales Majors tenen el semitò entre la III-IV i la VII-VIII, la escala de Do Major no té cap alteració (sostingut o bemoll) i per tant l’armadura tampoc.

En canvi l’escala de Re Major, comença amb Re i acaba en Re, per què els semitons estiguin a les notes III-IV i VII-VIII, hem d’utilitzar els sostinguts a les notes Fa i Do, per tant l’armadura és Fa i Do sostinguts.

D’aquesta manera es fan totes les mateixes escales i armadures.

Do Major

Re Major

Mi Major

Fa Major

Sol Major

La Majorlam

Si Major

Escales menors

Les escales menors tenen el semitò entre la II-III i la V-VI, la escala de la menor no té cap alteració (sostingut o bemoll) i per tant l’armadura tampoc.

la menor

do menor

re menor

mi menor

fa menor

sol menor

si menor