La forma musical

La forma de la música és l’estructura que el compositor/a dóna al moment de crear-la.

Per ordenar les idees musicals els compositors/es  acostumen a utilitzar tres procediments: la repetició, el contrast i la variació

 

Podem classificar en tres conjunt de formes musicals:

Repetició i contrast de seccions: binària, ternària, reexpositiva i rondó

Repetició amb variació:tTema amb variacions,  el baix obstinat

Temes lliures (no segueixen cap de les anteriors)

Forma binària: AB o AABB o ABAB

A acostuma a ser suspensiva, la B sempre conclusiva

La forma binària és una estructura musical que consta de dues seccions o parts diferents que pden repetir-se. Fixa’t amb aquest Minuet de Bach en Sol Major:

Forma ternària: ABA

Estructura musical que consta de 3 seccions o parts, la primera i la segona són contrastades i la tercera és la repetició de la primera.

A es repeteix al principi i final, a vegades el compositor introdueix uns petits canvis per fer-la més interessant.

A serà conclusiva i B pot ser conclusiva o suspensiva.

Si A és igual es pot utilitzar D.C. a Fine i Fine per repetir la secció A

 

Forma reexpositiva

Consta de dues parts diferents. La primera part es repeteix, i a més, torna a aparèixer després de la segona:AABA.

És una estructura musical que consta de quatre seccions o parts, la primera de les quals es repeteix i torna a aperèixer al final

Luigi Boccherini – Minuet

Fixa’t com la primera part es repeteix en el segon 26, a continuació es toca la part B fins el segon 45, i en el minut 1:20 es repeteix la part A.

 

Forma rondó

La forma rondó és una estructura musical en la que el tema principal A (que inicia la peça) va reapareixent després d’una nova forma contrastada: ABACADA…

 

Carmen de Bizet

Obertura té l’estructura d’un rondó