El so

  • El so

La música és un art que està fet de sons

El so és la sensació que notem quan ens arriben a l’oïda les vibracions anomenades ones sonores.

L’acústica és la ciència que estudia el so, i és una branca de la física

  • Com es produeix i transmet el so

Edu3.cat

Font sonora: Allò que vibra i provoca les ones sonores

Medi de propagació: És el material que transmet les ones sonores

Receptor o oient: És que rep les ones, i per tant, sent el so

Per què hi hagi so, la font sonora ha de produir vibracions

Aquesta vibració provoca oscil·lacions anomenades ones sonores

L’aparell que permet veure en una pantalla laforma de les ones sonores s’anomena oscil·loscopi

Podem escoltar les ones sonores a través del sentit de l’oïda

L’aire, medi de propagació, és un gas, també pot propagar-se per un altre gas, liquid o sòlid, però a velocitat diferent, com més lent el medi, més ràpidamet es propaga el so, és a dir, per l’aire la velocitat del so és més lenta que per l’aigua, i per un metall encara és més ràpida.

Això és degut al fet que les partícules de l’aire estan més separades i per tant el so es propaga més lentament, en canvi a l’aigua les partícules estan més juntes i el so es pot propagar més de pressa que a l’aire, i als metalls encara es propaga més ràpid perquè les partícules estan més juntes les unes amb les altres.

Aire (gas) 331 m/s

Aigua (líquid) 1435 m/s

Acer (sòlid) 5000 m/s

Buit (no hi ha medi) 0 m/s

En canvi si no hi ha res, és a dir, tenim el buit, el so no es propaga, no sentiríem res de res.

  • Les qualitats del so

Altura: qualitat del so que expressa si els sons són aguts o greus

Indica si el so és greu, agut o mitjà, i ve determinat per la freqüència de l’ona sonora. Medim aquesta característica en cicles per segons o Hertz (Hz). Perquè els humans puguem percebre un so, aquest ha d’estar comprès en la franja de 20 i 20.000 Hz. Per sota tenim els infrasons i per damunt els ultrasons.

Durada: …. si els sons són llargs o curts

Intensitat: si els sons són forts o fluixos

És la quantitat d’energia acústica que conté un so, és a dir, el fort o suau d’un so. La intensitat ve determinada per la potència, que alhora està determinada per l’amplitud i ens permet distingir si el so és fort o feble. Els sons que percebem han de superar el llindar auditiu (0 dB) i no arribar al llindar de dolor (140 dB). Aquesta qualitat l’amidem amb el sonòmetre i els resultats s’expressen en decibels (dB) en honor al científic i inventor Alexander Graham Bell.

Timbre: … el seu color i de quina font sonora prové

És la qualitat que permet distingir la font sonora. La veu pròpia de cada instrument que distingeix entre els sons i els sorolls. Cada cos sonor (fusta, metall, pell tibada, etc.) vibra d’una forma diferent provocant ones sonores complexes que ho identifiquen. Per exemple, no sona de la mateixa manera un clarinet que un piano encara que interpretin la mateixa melodia.

  • Com s’escriuen les qualitats del so a la partitura

El pentagrama i la clau de sol indica l’altura de les notes:

Hi ha diferents tipus de claus:

  • La clau de sol es fa servir per a melodies agudes.
  • La clau de fa es fa servir per a melodies greus.

Pentagrama i línies adicionals

La durada

figures

La rodona val 4 negres, o 2 blanques, o 8 corxeres, o 16 semicorxeres, o 32 fuses

La blanca val 2 negres, o 4 corxeres, o 8 semicorxeres, o 16 fuses

La negra val 2 corxeres, o 4 semicorxeres, o 8 fuses

La corxera val 2 semicorxeres, o 4 fuses

c313c-17_figuras_silencios

 

 

La intensitat del so

ppp – Piano Pianíssimo / Més suau que piano
pp – Pianíssimo / Molt suau
p – Piano / Suau
mp – Mezzo piano / Mig suau
mf – Mezzo forte / Mig fort
f – Forte / fort
ff –  Fortíssimo/ Molt fort
fff -Forte fortíssimo / Més fort que fortíssim

Timbre: s’indica al davant del pentagrama el nom de l’instrument o veu que l’ha d’interpretar, a més pot haver-hi altres indicadors que afectin al timbre (pizzacato, arco, amb sordina…)

  • El soroll

El soroll és un so que resulta molest

Pot molestar per varies raons: massa fort, un timbre desagradable, que interfereix les nostres activitats (alarma mentre estem dormint…)

Però és totalment subjectiva i personal, pot ser que allò que ens és desagradable no ho és per altres persones.

L’osciloscopi mostra el soroll amb ones irregulars

Pensa 5 fons sonores que produeixen soroll

Aquí tens alguns exemples:

Màquina de café

Motocicleta

Trons

Aire condicionat

  • El silenci

El silensi dura mentre la nostra oïda no rep cap mena d’ona sonora.

La música els utilitza per crear tensió enmig d’una obra, evitant així la monotonia d’una música contínua.

O abans o després d’un moment musical per destacar-lo.

Aquesta obra té silencis inesperats

Scott Joplin – Stoptime Rag Piano Roll

Scott Joplin va ser un compositor i pianista d’Estats Units, una de les figures més importants en el desenvolupament del ragtime clàssic.

Per fer instruments, visitar aquest blog.

http://gerardodiegoaulademusica.blogspot.com.es/

 

El so:

 

Els harmònics:

620px-harmonic_partials

 

ECO

Mesurant el temps que tarda l’eco, podem saber a quina distància està una muntanya o un penya-segat.

Si la velocitat del so és de 340 m/s, i l’eco tarda A segons, sabent que l’eco va i torna, hem de multiplicar 340 per A i dividir per dos

(340 m/s x A segons) / 2

Si A = 2 segons:

(340 m/ s x 2 ) / 2 = 340 m

vol dir que l’eco tarda 2 segons a recorre dues vegades la distància, per tant la muntanya o el penya-segat està a 340 m.

Si A = 3 segons:

(340 m/ s x 3 ) / 2 = 510 m

vol dir que l’eco tarda 2 segons a recorre dues vegades la distància, per tant la muntanya o el penya-segat està a 510 m.